You are currently viewing ไอคิวสูงหรือต่ำ เกิดจากอะไร?

ไอคิวสูงหรือต่ำ เกิดจากอะไร?

  • Post author:
  • Post category:Blog

ไอคิว (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ ความเข้าใจ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอน ด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา คนที่มีไอคิวสูงจะสามารถเข้าใจตรรกะต่างๆได้รวดเร็ว

ไอคิวสูง หรือต่ำ เกิดจากอะไร?

คนที่มีไอคิวสูงหรือต่ำนั้น เกิดจากพันธุกรรม นั่นคือกรรมพันธุ์ของพ่อแม่ เด็กที่มีไอคิวสูงคือเด็กที่มีพ่อแม่ไอคิวสูง ประกอบกับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพของสมอง แน่นอนว่าระดับไอคิวนั้นเปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อย

เพิ่มไอคิวได้หรือไม่

การเพิ่มไอคิวนั้นสามารถเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย จากสภาพแวดล้อมในการกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3-20 ปี จะเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาไอคิวได้ตามการเรียนรู้ของเด็ก

ระดับไอคิวของคนปกติ

ระดับของไอคิวปกติจะอยู่ในช่วง 90-110 ส่วนคนที่มีระดับไอคิวสูงกว่า 110 นั้น จะเป็นคนเก่งมีสมองรับรู้ว่องไวกว่าคนทั่วไป เรียนหนังสือเก่ง เข้าใจบทเรียนได้ง่าย พ่อแม่ทุกคนจึงปรารถนาให้ลูกมีไอคิวสูง เพราะจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าเพื่อนๆ ซึ่งไอคิวนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตามสภาพแวดล้อมเพียงเล็กน้อย ซึ่งพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาไอคิวให้ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับไอคิว

ตารางสถิติของประชากรโลกที่วัดตามระดับไอคิวโดยเฉลี่ย

  1. มากกว่า 144 = อัจฉริยะ ปริมาณ 0.13%
  2. 130-140 = ฉลาดล้ำเลิศ ปริมาณ 2.14%
  3. 115-129 = ฉลาดกว่าคนทั่วไป ปริมาณ 13.59%
  4. 100-114 = คนทั่วไป ปริมาณ 34.13%
  5. 85-99 = ต่ำกว่าคนทั่วไป ปริมาณ 34.13%
  6. 70-84 = ค่อนข้างต่ำ ปริมาณ 13.59%
  7. 50-69 = ต่ำ ปริมาณ 2.14%
  8. ต่ำกว่า 50 = ปัญญาอ่อน ปริมาณ 0.13%

การวัดระดับไอคิว

ระดับไอคิวถูกคิดค้นโดย Louis William Stern นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ต่อมา Lewis Terman นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้พัฒนาแบบทดสอบไอคิว (IQ Test) ขึ้นเพื่อวัดระดับสติปัญญาเป็นครั้งแรก โดยแบ่งระดับจาก A ถึง E

ปัจจุบันเรานิยมใช้ระบบแปลผลออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งมีแบบทดสอบไอคิวหลายแบบ ซึ่งการวัดไอคิวต้องทำโดยนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งได้รับการฝึกฝนการใช้แบบทดสอบจนชำนาญ ไม่ใช่การทดสอบที่ใครก็สามารถวัดได้ ดังนั้น แบบทดสอบไอคิวที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด หรือแบบทดสอบทางเว็บไซต์จึงเป็นเพียงแบบทดสอบที่ทำเล่นสนุกๆเท่านั้น

สูตรคำนวณไอคิว

การคำนวณตัวเลขไอคิวจะใช้สูตร IQ = [อายุสมอง (Mental Age) ÷ อายุจริง (Chronologic Age)] × 100 ซึ่งเป็นการเทียบระดับการเรียนรู้หรือพัฒนาการของสมองว่าอยู่ระดับไหนเมื่อเทียบกับอายุจริง หากวัดไอคิวได้ 100 หมายความว่า อายุสมองเท่ากับอายุจริง เช่น ถ้าอายุ 6 ปี แสดงว่าอายุสมองคือ 6 ปีเช่นกัน แต่ถ้าวัดไอคิวได้ต่ำกว่า 100 แสดงว่าอายุสมองต่ำกว่าอายุจริง หรือถ้าวัดไอคิวได้มากกว่า 100 แสดงว่า อายุสมองมากกว่าอายุจริง และนำคะแนน มาเทียบกับตารางสถิติของประชากรในโลกซึ่งมีระดับไอคิวในแต่ละช่วงเป็นร้อยละ

สล็อตใหม่ล่าสุด